• Mistrzostwa Polski Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie
  • Jak zostać członkiem Sekcji Psów Ratowniczych
  • Prawo i przepisy
  • Certyfikacje
  • Dokumenty dla Przewodników Psów
  • Dokumenty dla Ratowników

 

Od wielu lat oddział WOPR w Dąbrowie Górniczej organizuje Mistrzostwa Polski Psów Ratowniczych.
Początkowo Mistrzostwa te były oparte o przepisy Certyfikacji Wodnych, które od lat są przeprowadzane w Polsce przez różne stowarzyszenia. Z czasem jednak zadania, które miały wykonywać psy ulegały zmianie i zapewne cały czas będą ewoluować.
Podyktowane jest to przede wszystkim tym, iż celem Sekcji Psów Ratowniczych nie jest  ani powielenie kolejnej certyfikacji ani sportowe wykorzystanie psów, tylko dążenie do faktycznego zastosowania psów w pracy wodnej -  w sytuacjach, w których podczas prawdziwych akcji ratowniczych wykorzystanie psa ratowniczego będzie w pełni uzasadnione i przydatne. Dlatego też ćwiczenia na tych zawodach różnią się i będą się różnić od ćwiczeń przeprowadzanych na certyfikacjach.


Członkowie Sekcji Psów Ratowniczych, w których szeregach są m.in. Ratownicy WOPR wraz z czynnie pracującymi Ratownikami i innymi służbami (TOPR, Policja, Straż Pożarna) starają się przemyśleć jakie faktyczne sytuacje mogą zaistnieć i w jaki sposób wtedy można wykorzystać psa pracującego w wodzie. Czerpiemy również z doświadczeń zagranicznych kolegów, którzy dzięki odpowiednim przepisom obowiązujących w ich krajach, faktycznie wykorzystują psy do ratownictwa wodnego.Mistrzostwa Polski Psów Ratowniczych podzielone są na kategorie wiekowe. Z roku na rok staramy się podnosić ich poziom co przekłada się na skalę trudności poszczególnych ćwiczeń. Niektóre zadania są tylko częścią całości, która docelowo może być wykorzystana w akcji ratowniczej np. holowanie łodzi przez psa (w tym czasie ratownik może wykonywać resuscytację), a niektóre stanowią całość jak np. akcja ratownicza z wykorzystaniem hybrydy.
W związku z tym, że są to zawody liczy się zarówno poprawność w wykonywaniu ćwiczenia, ale również i czas jego wykonania.
Każde ćwiczenie podzielone jest na elementy i każdy z elementów jest osobno ocieniany poprzez odpowiednią punktację przydzielaną przez sędziego (sędziów). Czas również jest przeliczany na punkty.

Anna Habrajska-Wackermann


Poniżej przykłady zadań:

Ćwiczenia obowiązujące na Mistrzostwach w 2014

Klasa Baby

Klasa Szczeniąt

Klasa Młodzieży

Klasa Otwarta

Klasa Weteranów

 

Ćwiczenia obowiązujące na Mistrzostwach w 2013

Klasa Baby

Klasa Szczeniąt

Klasa Młodzieży

Klasa Otwarta

Klasa Weteranów

 

Ćwiczenia obowiązujące na Mistrzostwach w 2012

Klasa Baby

Klasa Szczeniąt

Klasa Młodzieży

Klasa Otwarta

Klasa Weteranów

 

Ćwiczenia obowiązujące na Mistrzostwach w 2011

Klasa Baby

Klasa Szczeniąt

Klasa Młodzieży

Klasa Otwarta

Klasa Weteranów

W związku z tym, iż są to zawody, w których liczy się zarówno czas wykonania zadania, jak i precyzja w jego wykonaniu punktacja liczona jest w następujący sposób:
- każde zadanie ma określoną liczbę punktów za precyzję - na całościową liczbę punktów za precyzję w zadaniu składają się punkty z poszczególnych etapów danego zadania (widoczne na kartach ocen, waga różna w zależności od trudności etapu)
- dla każdego zadania mierzony jest czas - czas przeliczany jest przez sędziów na punkty poprzez porównanie czasów poszczególnych startujących teamów przewodnik-pies w danej klasie
  a) najlepszy czas równa się sumie punktów za dane ćwiczenie (np: jeśli suma wynosi 80pkt za precyzję i pies osiągnie najlepszy czas, to za czas również dostaje 80pkt zatem za jedno zadanie może np: dostać 160pkt, 200 pkt itd)
  b) w klasie otwartej i weteranów każdy kolejny czas ma odjęte 10 pkt od punktów przyznanych za czas poprzedzający (czyli 70pkt, 60pkt itd)
  c) w klasie baby, szczeniąt i młodzieży każdy kolejny czas ma odjęte 5 pkt od punktów przyznanych za czas poprzedzający (czyli 75pkt, 60pkt, 65pkt itd)
- w przypadku, gdy zadanie zostaje przerwane przez sędziego (np: pies przez dłuższy czas nie podejmuje działania, kręci się, nie wie co ma robić) za czas team taki dostaje 0 pkt

R e g u l a m i n

 

Członkowski

Sekcji Psów Ratowniczych

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

w Dąbrowie Górniczej

 

Aby zostać członkiem Sekcji Psów Ratowniczych WOPR
w Dąbrowie Górniczej należy:

 

1. Złożyć stosowne dokumenty do Prezesa WOPR w Dąbrowie Górniczej:

więcej informacji: „Jak zostać członkiem WOPR”

2. dokonać wpłaty (wpisowe + składka roczna) na rzecz WOPR
w Dąbrowie Górniczej

aktualne informacje w zakładce jw.

3. Pozytywnie zaliczyć test sprawnościowy i teoretyczny WOPR DG- dla Przewodnika,

4. Pozytywnie zaliczyć test lękliwości psa (inne psy, ludzie) – dla Psa

5. Wykazać prawidłowe relacje przewodnik – pies,

następnie:

6. Po okresie 1 miesiąca aktywnego udziału w treningach osoba zostaje przyjęta do sekcji,

7. By zostać czynnym członkiem sekcji: otrzymać identyfikator, móc zakupić sekcyjne naklejki, koszulki, naszywki członek powinien przez okres 6 miesięcy brać czynny udział w życiu sekcji (treningi, imprezy, pokazy) –wpisy do książeczki pracy psa,

8. Członkowie Sekcji zobowiązują się do aktywnego udziału zarówno w treningach, jak i imprezach organizowanych przez Sekcję w sezonie wiosenno-letnim (1.04-30.09) i jesienno-zimowym (1.10-31.03).

Uczestnictwo w/w potwierdzone jest wpisem do Książeczki Pracy Psa - na tej podstawie oraz opłaconych składek członkostwo w Sekcji jest przedłużane.
Brak wpisów na dany rok zarówno w sezonie wiosenno-letnim, jak i jesienno-zimowym w Książeczce Pracy Psa powoduje automatycznie skreślenie z listy Członków Sekcji Psów Ratowniczych oraz utratę możliwości korzystania z jej przywilejów.

Legitymacja uzyskuje ważność na dany rok po spełnieniu powyższych wymagań, co potwierdzone jest odpowiednim hologramem - bez wydanego przez Kierownika Sekcji hologramu legitymacja staje się nieważna, a były Członek Sekcji Psów Ratowniczych nie ma prawa jej używania.

9. Przewodnik powinien mieć wykupione stosowne OC na swojego psa.

9. Zakupy na rzecz sekcji będą dokonywane dwa razy do roku,
w okresie: luty/marzec oraz wrzesień/październik.

10. Powyższe punkty w odpowiednich treściach będą oczywiście dostosowane do wieku psa.

11. Treningi zostały dostosowane do możliwości psów i ich wieku i dzielą się na część dla początkujących i dla zaawansowanych.

 

serdecznie zapraszamy

do wstąpienia w szeregi naszej

Sekcji Psów Ratowniczych WOPR

w Dąbrowie Górniczej

Katarzyna Rubinkowska-Wasylowska

Kierownik Sekcji

1.Aktualne obowiązujące akty prawne

a)Zasady bezpieczeństwa w kulturze fizycznej ( Dz.U. Nr 25 z 06.03.1996, poz.113 – rozdz. 10).

·Art. 54.2

·Art. 54.3

·Art. 55.2

·Art. 55.3

·Art. 56

b)Zadania WOPR w świetle przepisów (Dz.U. Nr 193, poz. 1624 – Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 12.11.2002r.) .

·Art. 55.2,3

·Art. 55.3.1,1-6

·Art. 55.3.2,1-2

·Art. 55.5.3

 

2.Rola i zadania ratownika w świetle przepisów ( Dz.U. Nr 57 z dn.07.06.1997 )

ZAŁĄCZNIK Nr 4 §9 1- 10

 

3.Warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk, pływalni, uczestników

szkolenia pływackiego i imprez pływackich (Dz. U. Nr 57 z dn. 07.06.1997, Rozp.

R.M. z dn. 06.05.1997, poz. 358).

·Art. 54.3.1,1

·Art. 54.3.1,2

·Załącznik 4 – szczegółowe warunki bezp. osób korzystających z kąpielisk i pływalni.

 

4.Regulaminy kąpielisk, pływalni wypożyczalni sprzętu pływającego i innych obiektów przywodnych. (Dz.U. Nr 57 z dn.07.06.1997)

ZAŁĄCZNIK Nr 4 §3.1

ZAŁĄCZNIK Nr 4 §3.2

a)postanowienia regulaminu dostosowane do warunków obiektu, akwenu,

b)miejsce ustawienia regulaminu,

c)rozmiar regulaminu (regulowany ustawą – min. wys. x min. szer. = 120cm x 70 cm; litery nie mniejsze niż 1 cm).

 

5.Wyposażenie w sprzęt ratowniczy pływalni, kąpielisk prowizorycznych i zorganizowanych, stanowisk ratowniczych, łodzi ratowniczych oraz drużyn WOPR (Dz.U. Nr 57 z dn.07.06.1997)

ZAŁĄCZNIK Nr 4 §12.1

ZAŁĄCZNIK Nr 4 §12.2

a)pływalnie

·koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o dł. do 50 m i cztery na pływalniach o dł. pow. 50 m,

·żerdzie dł. co najmniej 4m – dwie na pływalniach o dł. do 50 m oraz cztery na pływ. o dł. pow. 50m.

b)kąpieliska zorganizowane:

·zał. 4 §10.1,2.

c)kąpieliska prowizoryczne:

·zał. 4 §11

d)stanowiska ratownicze:

·zał. 4 §14

e)łódź ratownicza:

·zał. 4 §13

 

6.Wyposażenie apteczki podręcznej i centralnej (Dz.U. Nr 57 z dn.07.06.1997)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

a)Sprzęt medyczny,

b)leki,

c)artykuły sanitarne.

 

7.Statut i struktura organizacyjna WOPR

a)postanowienia ogólne

b)cele i sposoby działania WOPR

c)członkowie, ich prawa i obowiązki:

·członkowie rzeczywiści

·członkowie zwyczajni

·członkowie wspierający

·członkowie honorowi

d)władze WOPR – struktura:

·Zjazd Wojewódzki / Krajowy

·Zarząd Wojewódzki / Główny

·Wojewódzka Komisja Rewizyjna / Główna Komisja Rewizyjna,

·Sad Honorowy

·Sąd Koleżeński.

 

8.Cele i struktura organizacyjna ILS (Międzynarodowa Organizacja Ratownictwa). http://www.ilsf.org/

a)powstanie ILS – połączenie w 1994 WLS i FIS,

b)cele i zadania,

c)członkostwo WOPR w ILS,

d)struktura ILS – federacje: Afryka, Ameryka, Azja i Oceania, Europa,

e)siedziba ILS – Leuven (Belgia)

 

 

9.Znaki obowiązujące na akwenach polskich (Dz.U. Nr 57 z dn.07.06.1997)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

a)znaki zakazu,

b)znaki ostrzegawcze,

c)znaki informacyjne

 

10.Karty pływackie.

a)rodzaje kart pływackich

b)uprawnieni do wydawania kart pływackich – uprawnieni do kontroli kart pływackich,

c)wymogi formalne oraz egzaminacyjne kandydata na kartę pływacką,

·karta pływacka,

·specjalna karta pływacka.

d)zasady bezpieczeństwa w czasie przeprowadzania egzaminu na kartę pływacką,

·utwierdzenie się o braku przeciwwskazań (orzeczenie lekarskie, zgoda rodziców),

·asekuracja zdającego egzamin.

e)rozliczenie i ewidencja z pobranych kart pływackich.

 

UWAGA ! Ratownicy nie mogą przeprowadzać egzaminów w czasie pełnienia dyżurów!

 

 

Akty prawne obowiązujące w Polsce dotyczące psów ratowniczych.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 lutego 2005r.

w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych

(Dz.U. Nr 35, poz. 315)

ZOBACZ - plik .pdf

 

CERTYFIKACJE
na podstawie www.nowofundland.pl
1 Regulamin i przepisy Pracy wodnej - Stowarzyszenie TEERANOVA
2 Próby pracy wodnej - regulamin i egzamin - IRO
3 Próby pracy wodnej - regulamin i egzamin - Niemiecki
4 Próby pracy wodnej - regulamin i egzamin - Stany Zjednoczone
5 Próby pracy wodnej - regulamin i egzamin - Norweski
6 Próby pracy wodnej - regulamin i egzamin - NNFC

Informacja zgodnie z unijną dyrektywą - Ta strona do poprawnego działania potrzebuje włączonych plików cookie. Cookies to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuję cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information